Kafkasya ve sürgün edilmiş halklarına yönelik faaliyet gösteren Kafkasya Forumu, alanlar ve proje gruplarından oluşan sivil bir örgütlenmedir. Alan örgütlenmeleri koordinasyon, teorik gelişim ve proje geliştirme misyonunu üstlenirken; proje grupları siyasi, akademik ve kültürel çalışmalar gerçekleştirir.

Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yatay biçimde örgütlenen Kafkasya Forumu, faaliyetlerini kolektivist bir anlayışla yürütür. Kafkasya Forumu, proje gruplarının karar alma süreçlerini kendi inisyatiflerine bırakırken, herhangi bir denetleme aygıtı oluşturmamıştır. Siyasi tutarlılık önemsenmekle birlikte bu doğrultuda tercih edilen metot denetleme değil doğrudan iletişimle sağlanabilecek diyalog ve eleştiri süreçleridir. Proje gruplarının karar alma süreçleri oy birliği esasıyla işletilirken, bireysel inisiyatifler de desteklenmektedir.

Merkezi bir örgütlenme biçimi olmasa da, tüm katılımcılar ortak bilinci merkez olarak görürler. Kafkasya ve diaspora sorunlarına yönelik ihtiyaçlardan yola çıkılarak oluşturulan proje grupları, üretimlerini tüm forum üyeleriyle paylaştıktan sonra kamuoyuna sunarlar. Gönüllülük esası üzerinden gerçekleştirilen katılımlarda, dil, din, ırk ayrımı gözetilmez…

Kafkasya Forumu’nun karar alma süreçlerinde ve faaliyetlerini oluştururken temel aldığı kriterler:

Faaliyetlerine yön veren temel unsur kimlik siyasetidir.
Kafkasya Forumu, Kafkasya ve Diaspora’da, Kafkas halklarının siyasi ve kültürel kimliklerinin gerek küreselleşme süreçleri gerekse siyasi baskı aygıtları aracılığıyla karşı karşıya kaldığı yok olma ve asimilasyon tehlikesine karşı mücadele eder.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak sivil siyaset yöntemlerini benimser.
Kafkasya Forumu, Kafkas halklarının tarihsel ve güncel sorunlarına yönelik bilgilendirme, farkındalık yaratma ve sivil siyaset faaliyetleri gerçekleştirir. Faaliyetler, Kafkasya ve Diaspora’nın temel dinamikleri gözetilerek, evrensel bir dille kurulan proje grupları tarafınca gerçekleştirilir.

Küreselleşme süreçlerinin yıkıcı etkilerine karşı siyaset geliştirir.
Kafkasya Forumu küreselleşme süreçlerini okuyarak, yarattığı tahribatı tespit eder ve değişim-dönüşüm süreçlerinin iradi gelişimine katkıda bulunur.

Evrensel bir mücadele anlayışını benimser.
Kafkasya Forumu mücadele anlayışını tikel değil evrensel bir anlayışla geliştirir. Temel insan hak ve hürriyetlerine saygı duyan, tüm kimliklerin serbestçe gelişimine olanak tanıyan demokratik bir zihniyetin gelişimi için verilecek bu mücadelede, Türkiye ve dünya çapında ortaklaşılabilecek örgütlerle iş birliği geliştirilecek ve dayanışma gösterilecektir.

Siyasi kültürünü çoğulculuk, birey katılımı, oy birliği ve Kafkasyalılığın dinamikleri belirler.
Kafkasya Forumu, siyasallaşma sürecinde çoğulculuk ve bireysel katılımın ortak iradeye en çok yansıyacağı mekanizmaları benimser. Bir projeler ve alanlar örgütlenmesi olan ve yatay yapılanan Kafkasya Forumu’nun karar alma süreçlerinde oy çokluğu değil, oy birliği esastır.

Kafkasya Forumu temel ilkelerine bağlı olarak siyasetini örgütlerken Kafkasyalılığın dinamiklerinden beslenir. Farklı mücadelelerin pratik ve geleneklerini ödünç almaz, kendi özgün siyasal kültürünü inşaa eder.

Bağımsız, Birleşik Kafkasya idealini benimser.
Bağımsız ve Birleşik bir Kafkasya, Kafkasya Forumu’nun arzuladığı nihai noktadır. Bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusu bölgeye aidiyet hissiyle bağlı tüm halkların, hiçbir baskı altında kalmaksızın geliştirdikleri iradeyle yanıtlanacaktır. Sömürgecilikten kurtulmuş ve baskı aygıtları ortadan kaldırılmış bir coğrafyada halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarına ve oluşacak tüm iradelere saygı gösterilecektir. Bu çerçevede stratejilerimizi bağımsızlık ve akabinde oluşacak bir devletin temellerini atmak yönünde değil, bu sorunun cevabının verilebileceği baskıdan bağımsız koşulların yaratılmasına yönelik olarak şekillendiririz.

Birleşik bir Kafkasya’ya dair yapılacak her türlü modellemeyi koşullara bağlı olarak esnek oluşturmayı uygun görüyor ve bu yöndeki çabaları öneriler şeklinde algılıyoruz. Bu bağlamda ideolojik yönelimler birer zenginlik olarak kabul edilse de Kafkasya Forumu’nun belirlenmiş kriterleri dışında herhangi bir ideolojik kriter referans alınmamaktadır.

Kafkasya Forumu, geri dönüşün önündeki engellerle mücadele eder.
Modern Diaspora Teorilerine uygun olarak “denizin iki yakasında” da güçlü bir şekilde var olacak bir toplum dönüşü bir sonuç olarak idrak edecek ve taşıdığı tüm dinamikleri ifade etme şansı bulacaktır. Diaspora öznesini dönmek veya dönmemek arasında bir ikilemle karşı karşıya bırakmanın yaratacağı sosyal bunalım, kapsayıcı bir siyasi bakış yaratmayı engelleyecektir. Amacımız, bu sorunun cevabının uygun koşullar sağlandığında her bireyin zihninde bağımsız bir şekilde oluşmasıdır.